Ventisquero Negro glacial lake

Site of glacial lake outburst flood