From NRCS: https://efotg.sc.egov.usda.gov/references/public/NE/NE380tpp.pdf